Референтна листа

Компанија

Проект

Број на проект

ЈКП Водовод Битола

Набавка на повеќе млазни водомери и вградување на опрема за далечинско оиување во О.Битола

WC-BIT-5

JПКД Комуналец Гевгелија

Набавка и вградување на потрошувачки водомери и придружни цевки, вентили и спојки во О.Гевгелија

GC-GEV-1

 

ЈП Комуналец Гостивар

Набавка и инсталација на потрошувачки водомери и пропратни цевки  вентили и фитинзи

WC-GOS-1

JП Плаваја Радовиш

Набавка на мерно регулациона опрема , набавка и вградување на SCADA систем вклучувајќи хардвер и софтвер Набавка на потрошувачки водомери и придружни цевки и набавка на систем за далеинско отчитување на водомери, Набавка на вентили, фасонски парчиња и арматури

 

WC-RAD-1

 

JПК Комуналец Неготино

Набавка на водомери и опрема за мерење и регулација

GC-NEG-1

JП Водовод и канализација Скопје

Опрема за автоматска регулација на работата на електромоторите и пумпните станици

15/2012

Mинистерство за транспорт и врски(соработка Жикол(изведбени работи) и ТЕХНОСКОП(набавка и монтажа и пуштање на системот во работа)

Изградба на систем за водоснабдување на населени места Ваташа, Глишиќ, Марена и Сопот со пречистителна станица  за вода за пиење О.Кавадарци, по принцип клуч на рака

03-1244

              

Copyright © 2015 Техноскоп